O nas

Stowarzyszenie o nazwie „Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów „ działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U z 1989r Nr 20, poz 104 z póżniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu PZERiI i posiada osobowość prawną. Działalnością Związku kieruje Zarząd oddziału rejonowego. W skład Zarządu wchodzi Prezydium Zarządu i pozostali członkowie!

- W skład prezydium wchodzi 4 mandatariuszy :

Przewodniczący : Tadeusz Kościelniak

V-ce Przew: Danuta Labudda

Skarbnik : Wiesława Gardyza

Sekretarz: Elżbieta Kamińska


- Pozostali członkowie Zarządu :

Donderska Anna

Grabarczyk Eryka

Leszczewicz Elżbieta

Osiadacz Zygmunt

Wakat

Stachyra Maria

Szubert Eugenia

Śmierzchalska Krystyna

Świto Waldemar


Kontrolę działalności statutowej i gospodarki finansowej sprawuje Komisja Rewizyjna w skład której wchodzą:

Heitemeyer Irena – przewodnicząca

Nowak Jadwiga– członek

Żydzik Gizela – członek


Na koniec 2014 roku stan członków w naszym Związku wynosił 2173 osób. Składka roczna przynależności do Związku wynosi 30 zł. Prowadzimy działalność rekreacyjną, kulturalną i socjalną.


Pozyskujemy sponsorów oraz członków wspierających by uzyskać potrzebne w naszej działalności środki finansowe i rzeczowe. Współdziałamy z terenowymi organami administracji państwowej , samorządem terytorialnym i innymi organizacjami społecznymi , którym bliskie są problemy naszego środowiska.


W naszym Związku działa Związkowa Kasa Pogrzebowa (ZKP). Członkowie ZKP płacą składki na wypłatę (osobom przez nich upoważnionym) zasiłków pogrzebowych. Wysokość składek uzależnia się od wypłacanych zasiłków pogrzebowych

I tak: składka roczna 30 zł = wypłata zasiłku pogrzebowego w wysokości 500 zł

18 zł = wypłata zasiłku pogrzebowego w wysokości 300 zł

4,80 zł = wypłata zasiłku pogrzebowego w wysokości 100 zł

Raz na dwa lata przyznajemy naszym członkom zapomogi w wysokości od 100 zł do 200 zł przy dochodach na 1 osobę do 1300zł,
w rodzinie 1100 zł-netto . Są to zapomogi nieopodatkowane na zakup leków.

Wydajemy również zaświadczenia uprawniające do korzystanie z ulgi kolejowej PKP. Zaświadczenia te dla naszych członków są bezpłatne dla pozostałych emerytów wydajemy za opłatą 10 zł. Upoważniają do skorzystania z ulgi 37 % na 2 przejazdy w roku.

W Gdyni przy ul Traugutta 2 Biuro Porad Obywatelskich , udziela wszelkiego rodzaju porad prawnych- bezpłatnie.

Posiadamy również wykazy turnusów rehabilitacyjnych ( pełnopłatnych) oraz wczasów leczniczych na terenie całej Polski. Pomagamy w ich załatwianiu.

W Oddziale naszym znajduje się też punkt biblioteczny czynny w każdy poniedziałek od godz 11 do godz 15-tej.

Jubilatom z 25 letnim stażem przynależności do Związku, organizujemy uroczyste spotkania w siedzibie naszego Związku.