O nas

Stowarzyszenie o nazwie „Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów „ działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U z 1989r Nr 20, poz 104 z póżniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu PZERiI i posiada osobowość prawną. Działalnością Związku kieruje Zarząd oddziału rejonowego. W skład Zarządu wchodzi Prezydium Zarządu i pozostali członkowie!

- W skład prezydium wchodzi 4 mandatariuszy :

Przewodniczący : TADEUSZ KOŚCIELNIAK
V-ce Przew / Skarbnik DANUTA LABUDDA
Sekretarz: ELŻBIETA KAMIŃSKA


- Pozostali członkowie Zarządu :

GRABARCZYK ERYKA
LESZCZEWICZ ELŻBIETA
SZUBERT EUGENIA
ŚMIERZCHALSKA KRYSTYNA
ŚWITO WALDEMAR
GRESZKIEWICZ JERZY
GARDYZA WIESŁAWA
KOWALSKA ELŻBIETA

Kontrolę działalności statutowej i gospodarki finansowej sprawuje Komisja Rewizyjna w skład której wchodzą:

BARTUSZ ELŻBIETA – członek


Na koniec 2017 roku stan członków w naszym Związku wynosił 1893 osóby. Składka roczna przynależności do Związku wynosi 30 zł. Prowadzimy działalność rekreacyjną, kulturalną i socjalną.

Zapisując się do naszego Związku potrzebne są dokumenty :

- dowód osobisty ( do wglądu )
- legitymacja ZUS ( do wglądu )
- 1 zdjęcie

Pozyskujemy sponsorów oraz członków wspierających by uzyskać potrzebne w naszej działalności środki finansowe i rzeczowe. Współdziałamy z terenowymi organami administracji państwowej , samorządem terytorialnym i innymi organizacjami społecznymi , którym bliskie są problemy naszego środowiska.


Raz na dwa lata przyznajemy naszym członkom zapomogi w wysokości od 150 zł do 200 zł przy dochodach na samotną osobę do 1300zł,
w rodzinie 1100 zł-netto . Są to zapomogi nieopodatkowane na zakup leków.

Wydajemy również zaświadczenia uprawniające do korzystanie z ulgi kolejowej PKP. Zaświadczenia te dla naszych członków są bezpłatne dla pozostałych emerytów wydajemy za opłatą 10 zł. Upoważniają do skorzystania z ulgi 37 % na 2 przejazdy w roku.

W Gdyni przy ul Traugutta 2 Biuro Porad Obywatelskich , udziela wszelkiego rodzaju porad prawnych- bezpłatnie.

Posiadamy również wykazy turnusów rehabilitacyjnych ( pełnopłatnych) oraz wczasów leczniczych na terenie całej Polski. Pomagamy w ich załatwianiu.

Jubilatom z 25 letnim stażem przynależności do Związku, organizujemy uroczyste spotkania w siedzibie naszego Związku.